Diller

Kamp Yönergesi & Staj Uygulaması

 

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

REKREASYON BÖLÜMÜ

KAMP YÖNERGESİ

MADDE 1: Öğrencilerin 8 dönem boyunca bir Kış Kampına, birde Yaz Kampına katılımı ders kapsamında zorunludur.

MADDE 2:Öğrenci kış ve yaz kampına göre dersin bulunduğu yarıyılda veya üst yarıyıllarda kampa katılabilir. Kampın değerlendirmesi dersin alındığı yarıyılda yapılır. Değerlendirme notu ilgili yarıyıla işlenir. İkinci kez kampa katılmak isteyen öğrenci açılan kamplara kontenjan dahilinde ve bölüm başkanlığının onayı ile katılabilir. Bu öğrenciler eğer varsa üniversite

katkısından yararlanamazlar.

MADDE 3: Kamp ve yol masrafları katılımcı öğrenciler tarafından karşılanır.

MADDE 4: Kamp süresi boyunca katılımcı öğrenciler izinli sayılır. Kamp süresi çerisinde yapılamayan dersler uygun bir takvim içinde telafi edilir.

MADDE 5: Kamplara bir kamp müdürü, yeterince alanla ilgili öğretim elemanı ve destek personeli, Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilir. Görevli öğretim elemanlarının masrafları (Konaklama bedeli, yoluk yevmiye) okul yönetimi tarafından karşılanır.

MADDE 6: Kamplar 5 günden az 10 günden fazla olamaz.

MADDE 7: Kampın sevk ve idaresinden kamp müdürü sorumludur.

MADDE 8: Kamp sonunda her öğrenci için ayrı ayrı ”değerlendirme raporu” hazırlanır. Değerlendirme raporlarını kamp müdürünün katkısıyla ilgili öğretim elemanları hazırlar.

MADDE 9: Kamp başarısı ilgili öğretim elemanları tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. İlgili kampı başaramayan öğrenciler, kampı tekrar eder.

MADDE 10: Kampı başarıyla tamamlayan öğrencinin not dökümünde bu durum değerlendirme notu olarak belirtilir.

MADDE 11: Disiplinsizlik ile ilgili durumlarda Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 12: Bu yönergelerde belirtilmeyen hususlar Milli Eğitim Bakanlığı Kamplar Yönetmeliğine göre düzenlenir.

MADDE 13: Bu yönerge kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 14 : Bu yönerge hükümlerini Spor Bilimleri Fakültesi  Dekanı yürütür.

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

REKREASYON BÖLÜMÜ

STAJ I-II

UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Rekreasyon Uzmanı adaylarının eğitim-öğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde görmeleri, Rekreasyon Uzmanlığı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde uygulayabilmeleri ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için öğrenciyi deneyim sahibi yapacak çalışmalara ilişkin kuralları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerini kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3-Bu  yönerge  2547  sayılı  Yüksek Öğretim  Kanunu  ve Fırat Üniversitesi Ön lisans ve Lisans  Eğitim  Öğretim  ve Sınav  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4- (1)  Bu Yönergede geçen deyimler ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite                    : Fırat Üniversitesini

b) Fakülte                           : Spor Bilimleri Fakültesini

c) Dekanlık                        : Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını

ç) Bölüm                             : Rekreasyon Bölümünü

d) Başkanlık                      : Rekreasyon Bölüm Başkanlığını

e) Yönerge                         :Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Uygulama Yönergesini

f) Resmi Kuruluş              :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatları, Spor Federasyonları, diğer kamu kurum ve kuruluşları

g) Özel Kuruluş                 :Sporla ilgili faaliyetleri bulunan tüzel kişiliğe haiz tüm özel kuruluşları

ğ) Komisyon                       :Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama stajlarını takip eden komisyonu

h) Uygulama                      :Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin alan bilgisi uygulamasını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

STAJIN UYGULANMASI

Uygulama Süresi

 

Madde 5- (1) Uygulama dersi en az iki yarıyıla eşdeğer olmak üzere yapılır. Dersin açılacağı yarıyıl

Fırat Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan eğitim-öğretim programlarında belirtilmiştir.

 

(2) Uygulama dersi, haftada en az iki gün olmak üzere bölümün haftalık ders programlarında yer alır.

 

(3) Uygulama; komisyonun öğrencinin uygulama başvurusunu kabul ettiği tarihten önce başlatılamaz.

 

(4) Aynı birim için birden fazla başvuru olduğu takdirde uygulama yeri kontenjanları komisyon tarafından öğrencilere sırası ile mezuniyet ve akademik başarı durumları gibi hususlar dikkate alınarak dağıtılır.

 

(5) Erasmus kapsamında alınan dersler staj uygulamasına denk sayılamaz ve intibak işlemleri yapılamaz.

 

Devam Zorunluluğu

 

Madde 6 – (1) Staj Uygulamalarında devam zorunludur. Geçerli  bir özür  nedeniyle  devam  edilmeyen  günlerin telafisi, Komisyon tarafından karara bağlanır.

 

Staj Uygulamasının Yapılabileceği Yerler

 

Madde 7- (1) Uygulama tüm kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Staj uygulaması;  komisyon tarafından alan bilgisi branşlarına uygun bulunmak üzere, öncelikle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatları ile yurt içi ve yurt dışı  kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılır. Uygulama yapılacak kurum ve kuruluşlardaki sorumlu kişinin antrenörlük belgesi olması şartı aranır.

 

      (2) Uygulama yeri öğrenci tarafından bulunan ve kabul yazısı veren kuruluşlarda da komisyon tarafından uygun görüldüğü takdirde yapılabilir.

 

Staj Uygulama Dosyası

 

Madde 8 - (1) Staj uygulama dosyasında aşağıdaki belgeler yer alır:

 

1) Staj Başvuru Formu (Öğrenci-Fotoğraflı)

2) Fakülte Dekanlığınca Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yazılan Belge

3) Kamu Kurum Ve Kuruluşları Kabul Formu

4) Öğrenci Staj Uygulama Dosyası (Fotoğraflı)

5) Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi

6) Öğrenci Haftalık Değerlendirme Raporu

7) Stajyer Öğrencinin Kamu Kurum Ve Kuruluşları Değerlendirme Raporu          

8) Staj Komisyonu Değerlendirme Raporu

     

(2) Staj uygulama belgelerinin staj uygulamasının başlama gününden önce uygulama yerine ulaşması gerekir.

Rehber Öğretim Elemanları ve Öğrenci Sayısı

Madde 9 – (1) Uygulamayı yönetecek rehber öğretim elemanları ve her öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Staj Uygulamasının Değerlendirilmesi

Madde 10 - (1) Uygulamada devam zorunludur. Mezun olabilmek için öğrencilerin uygulamalarını belirtilen sürede başarı ile tamamlaması gerekir.

 

                     (2) Uygulamaya gönderilen öğrenci bu uygulamasını başarı ile tamamlayamaz ya da komisyonca yetersiz görülürse takip eden ilk uygulama döneminde tekrar eder.

 

                     (3) Uygulamaya giden her öğrenci uygulamasını; bu yönergede belirtilen uygulama kuralları ve iş yerindeki uygulama yöneticisinin direktifleri çerçevesinde yapmak zorundadır.

 

Uygulama Öğretim Elemanlarının Görev ve Sorumlulukları:

Madde 11- (1) Rekreasyon uzmanı staj komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Uygulama kurumu, rekreasyon uzmanı adayını uygulama programını öğreten değerlendirmeler ve uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirir.

b) Rekreasyon uzmanı adayını uygulama koordinatörü ve rekreasyon uzmanı ile tanıştırır ve adayın dosyasını uygulama rekreasyon uzmanına teslim eder.

c) Uygulama Kurumlarına programlanan biçimde giderek uygulama rekreasyon uzmanı ile işbirliği yapar.

ç) Rekreasyon uzmanı adayının rekreasyon uzmanı becerilerinin geliştirebilmesini sağlamak için; plan, öğretim araçları ve benzeri hazırlıklarda rehberlik ve danışmanlık yapar.

d) Rekreasyon uzmanı adayına yazılı ve sözlü bilgi verir.

e) Organizasyon planlama, hazırlama ve kullanma, kayıt tutma, öğretim araçlarını değerlendirme ve organizasyon yönetimi gibi konularda rehberlik ve danışmanlık yapar.

f) Rekreasyon uzmanı adayının, uzmanlığını kendi kendine değerlendirmesini sağlar. Her rekreasyon uzmanı adayının uygulama programını en az iki kez izler.

g) Uygulama rekreasyon uzmanı ve rekreasyon uzmanı adayının çalışmalarını inceler. Rekreasyon uzmanı adayının gelişmesini ve başarısını arttırıcı önlemleri alır.

ğ)Uygulamada rekreasyon uzmanı adayının kanu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen rekreasyon uzmanı mesleğine ilişkin kurallara uygun davranıp davranmadığını denetler.

h) Uygulama programının yürütülmesinde ilgili koordinatörlükle ve uygulama rekreasyon uzmanı ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde bulunur.

ı) Uygulama sonunda rekreasyon uzmanı adayını uygulama rekreasyon uzmanı ile birlikte değerlendirir.

 

Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 12- (1) Uygulamaya katılan öğrenciler uygulama süresince uygulama yerinin çalışma disiplinine ilişkin mevzuata ve yüksekokul disiplin yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdür.

 

                    (2) Uygulama yerinde öğrenciler araç-gereç ve malzemeleri özenle korumalı ve kullanmalıdır. Aksi halde uygulama yerinde verdikleri zarardan şahsen sorumludurlar.

 

                      (3) Öğrenciler uygulama yerinde branşlarına ait uygulamalara uygun spor kıyafetleri ile katılmak zorundadır.

 

Uygulama Yerinin Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 13- (1) Öğrencilerin uygulama yerlerinde programlarıyla ilgili alanda çalışmalarına önem vermeli ve mümkün olduğunca değişik birimlerde çalıştırılarak bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları sağlanmalıdır.

 

(2) Öğrenciler uygulama yeri tarafından amacı dışında görevlendirilemezler.

 

(3) Uygulamasını bitiren öğrencinin kapalı zarf içinde "gizli" uygulama başarı belgesi ilgili yetkililer tarafından doldurulup tasdik edilerek, Dekanlığa posta ile kapalı ve mühürlü zarf içinde gönderilir.

 

Uygulama Sonrası Yapılacak İşlemler

 

Madde 14- (1) Uygulamanın bitiminden itibaren 10 gün içinde öğrenci uygulama ile ilgili belgeleri komisyon başkanlığına elden teslim eder.

(2) Uygulama sonrası ilgili belgeler komisyonca değerlendirilerek öğrencinin başarılı olup olmadığına karar verilir.

(3) Bu belgelerin değerlendirilmesi sırasında öğrenci gerekirse uygulama mülakatına çağrılabilir.

(4) Uygulama belgelerinin tesliminden itibaren sonuçlar en geç 10 gün içerisinde ilan edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Diğer Hükümler

Madde 15- (1) Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Dekanlık Yönetim Kurulu karar verir.

       (2) Rekreasyon Eğitimi uygulama işlemleri, staj uygulama komisyonu tarafından yürütülür.

       (3) Komisyon üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her eğitim –öğretim döneminin sonunda seçilir ve yeni başlayacak dönem için görevleri seçildikleri andan itibaren başlar.

      (4) Görevleri sona eren üyeler Yönetim Kurulu tarafından yeniden seçilebilirler.

 

Yürürlük                         

Madde 16 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 17 – (1) Bu yönergeyi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.

                           

 

 

 

 

 

 

Türkçe